هم اکنون کتابی به وسعت تاریخ در پیش چشم مصور است و پر است از خواندنیها اما به شرط بینایی دل و روان.

این دفتر که برگی از کتاب بزرگ تاریخ است و بر مظلومیت پیروان حق آگاه دستخط تاریخ نویسانی است که با خون خویش مسیر تاریخ را از انحراف به صراط المستقیم عوض کرده اند و هر کلامش فریادگر مظلومیت حق جویان است آنان که هستی خود را فدا کردند و نیستی و فنا را گزیدند و به بقا رسیدند.

آری این دفتر سندی است معتبر از تاریخ عشق و محبت و ایمان و معرفت

دفتری که برگ برگ آن حکایتی است از هدایت هدایت یافتگان و نوری است بر دل تاریک دلان

پروردگارا!‌

با این همه شمع که خورشیدوار راه را روشن کرده اند پس چرا هنوز در ضلالتیم؟


پندی از شهید احمد احمدیزاده

دستنوشته شهید احمد احمدیزاده

شهدا:

۱. شهید فخرالدین مهدی برزی

۲. شهید محسن گلستانی

۳٫ شهید احمد صابری

۴. شهید شعبان میرآخوری

۵. شهید حسن امیری فر

۶. شهید محمد امین شیرازی

۷. شهید مهدی شجاعیان

۸. شهید حسن شادالویی

۹. شهید قاسم گودرزی

۱۰. شهید حسین خلیلی

۱۱. شهید حمید سربی

۱۲. شهید محمود تاج الدین

۱۳. شهید امیر مسعود یزدان شریف

۱۴. شهید مجتبی کاکل قمی

۱۵. شهید محمد ابراهیم رنجبر

۱۶. شهید نورالله پازوکی

۱۷. شهید رضا انصاری

۱۸. شهید امیر مقدم

۱۹. شهید احمد طالبی پور

۲۰. شهید مجید دهقانی

۲۱. شهید مهدی آقاجانی

۲۲. شهید اکبر مدنی

۲۳. شهید سعید پورکریم

۲۴. شهید حسن رضی

۲۵. شهید سعید رحمانی

۲۶. شهید سیروس مهدی پور

۲۷. شهید محمد علیان نژاد

۲۸. شهید مهدی کبیرزاده

۲۹. شهید حسن خانی

۳۰. شهید علی اصغر آرونی کاشی

۳۱. شهید عباس نفریه

۳۲. شهید حسین شرافتی

۳۳. شهیدعلی قابل

۳۴. شهید احمد امیری

۳۵.شهید حسین پورتقی

۳۶. شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

۳۷. شهید سید اصغر خبازی

۳۸٫ . ناصر کاوه

ایثارگران:

۱. مهدی خراسانی

۲. مهدی صاحبقرانی

۳. حسین گلستانی

۴. سید محمد مجتهدی

۵. علی شهبازی

۶. ناصر رخ

۷. عباس حاجی باقر

۸. محمود فائزی

۹. ابراهیم علی بلندی

۱۰. احمد فائزی

۱۱. مصطفی خرسندی

۱۲. جعفر منتظر

۱۳. طاهر موذن

۱۴. بهزاد اصغری

۱۵. ماشالله نانگیر

۱۶. جلال خان محمد

۱۷. ناصر ادیبی

۱۸. محسن روغنگرها

۱۹. علی لیائی

۲۰. محسن گودرزی

۲۱. منصور حسین زاده

۲۲. اصغر اهری

۲۳. احمد ؟

۲۴. مصطفی مالکی

۲۵. محمد رضا ؟

۲۶. محمد گونه فراهانی

۲۷. جواد طاهری

۲۸. محمد داوود کاکاوند

۲۹. امیر حسین معصومی

۳۰.حمیدرضا علیپور

۳۱.علی رضا حاجی

۳۲٫ محسن شیرازی

۳۳. علی خرمجو

۳۴. رجب قربانی

۳۵. سید مجید طحانی

۳۶. محمد لاروبی

۳۷. علیرضا دهقان

۳۸. مرتضی مهرعلی

۳۹. احمد محمدی

۴۰. محمود رضا امیر بیک

۴۱. اسماعیل ترک

۴۲. حمید بهرامی

۴۳. اسماعیل دارابی

۴۴٫ عباس مهرپور

دستنوشته های این عزیزان به ترتیب صفحات دفتر:

احمد
روغنگرها
شهید احمد طالبی پور
علی لیائی
شهید محسن گلستانی
شهید احمد صابری
ابراهیم علی بلندی
شهید مجید دهقانی
شهید شعبان میرآخوری
شهید حسین پورتقی
شهید حسن امیری فر
شهید امیر مقدم
حسین گلستانی
شهید محمد امین شیرازی
شهید مهدی آقاجانی
شهید اکبر مدنی
حسن قابل اعلا
شهید سعید پورکریم
شهید حسن رضی
شهید مهدی شجاعیان
محسن گودرزی
شهید حسن شادالویی
مصطفی خرسندی
شهید قاسم گودرزی
شهید علی قابل
شهید سعید رحمانی
سید مجتهدی
شهید حسین خلیلی
شهید سیروس مهدی پور
شهید محمد علیان نژاد
اصغر اهری
شهید مهدی کبیرزاده
شهید سید اصغر خبازی
منتظر
طاهر مؤذن
ناصر ادیبی
شهید حمید سربی
شهید ناصر کاوه
مصطفی مالکی
منصور حسین زاده
شهید حسن خانی
شهید محمد ابراهیم رنجبر
محمد گونه فراهانی
بهزاد اصغری
جواد طاهری
محمد داود کاکاوند
باباخانی
شهید رضا انصاری
عباس حاجی باقر
شهید علی اصغر آرونی کاشی
شهید عباس نفریه
شهید مهرداد (مجتبی) صادقی
امیر حسین معصومی
محمد رضا
علی رضا حاجی
شهید حسین شرافتی
مهدی خراسانی
شهید امیر مسعود یزدان شریف
شهید فخرالدین مهدی برزی
شهید مجتبی کاکل قمی
علی شهبازی
محسن شیرازی
حمید رضا علیپور
علی خرمجو
رجب قربانی
شهید محمود تاج الدین
ماشالله نانگیر
مجید طحانی
محمود فائزی
شهید نورالله پازوکی
محمد لاروبی
ناصر رخ
احمد امیری
علی رضا دهقان
مرتضی مهر علی
احمد محمدی
محمود رضا امیر بیک
اسماعیل
مهدی صاحبقرانی
احمد فائزی
جلال خان محمد
حمید بهرامی
عباس مهرپور