نوشته‌ها

آلبوم محسن گودرزی

(27)

از راست به چپ: شهید مهدی شجاعیان، محسن روغنگرها، محسن گودرزی، قاسم کارگر، ؟

آلبوم محسن گودرزی

(14)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید حسن شادالویی، ؟، شهید احمد احمدیزاده

ردیف نشسته: محسن گودرزی، ؟، ؟

محسن گودرزی

(2)