نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، حسین گلستانی، ؟، ؟، محمود رضا امیربیک، مجتبی صبوری، شهید رجایی، حسین طوسی، شهید فخرالدین مهدی برزی، محمود فائزی، مهدی صاحبقرانی

ردیف وسط: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: شهید نعمتی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید سعید غلامی

آلبوم علی شهبازی

57

از راست به چپ: مصطفی خرسندی، علی شهبازی، حاج آقا شهبازی، شهریاری، مجتبی صبوری، شهید حاج کیانی، شهید رضا هدایتی، شهید کاشانی

آلبوم گردان حمزه

28

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، مهدی خراسانی، مجید تاجیک، محمود برنا، ؟، مرتضی مهرعلی، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، اکبر طیبی، مجتبی صبوری

آلبوم گردان حمزه

1793

از راست به چپ: ؟، ؟، ؟، مجتبی صبوری

آلبوم مهدی خراسانی

118

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، شهید عسگری، مهدی خراسانی، مجید تاجیک، محمود برنا، گودرزی، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، اکبر طیبی، مجتبی صبوری