نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مجتبی میرزایی

image_034

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، محمد جوهری، مهدی خراسانی، اکبر حسین زاده، ؟، محمود دریایی

آلبوم گردان حمزه

3073

از راست به چپ: منصور حسین زاده، داوود معقول، اکبر حسین زاده

آلبوم مجتبی میرزایی

image_024

از راست به چپ: اکبر حسین زاده، محمود دریایی، قاسم کارگر، مهدی خراسانی، مجتبی میرزایی