نوشته‌ها

آلبوم محسن گودرزی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ؟، شهید مهدی شجاعیان، شهید شادالویی

ردیف نشسته: ؟، ؟، محسن گودرزی، قاسم کارگر

آلبوم محسن گودرزی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید شادالویی، ؟، شهید احمدیزاده

ردیف نشسته: محسن گودرزی، ؟، شهید مهرداد حبیبی