نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18668)از راست به چپ: محسن روغنگرها، سید علی موسوی، شهید بهروز پازوکی، شهید اسدالله پازوکی، شهید احمد صابری، طاهر موذن، قاسم کارگر

آلبوم محسن گودرزی

(27)

از راست به چپ: شهید مهدی شجاعیان، محسن روغنگرها، محسن گودرزی، قاسم کارگر، ؟

آلبوم حسین پورتقی

(30972)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، قاسم کارگر، جواد نوروزبیگی, ؟

ردیف نشسته: شهید مهدی شجاعیان, محسن روغنگرها, ؟, ؟

آلبوم حسین پورتقی

(30975)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مهدی شجاعیان, ؟، شهید حسن امیری فر, ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، قاسم کارگر، جواد نوروزبیگی, ؟