نوشته‌ها

آلبوم شهید موسی شعبانی

32369392654582831770از راست به چپ: شهید موسی شعبانی، ؟، حسن نوروزی، رجب قربانی

آلبوم شهید موسی شعبانی

84492873366637431770

از راست به چپ: شهید شعبانی، رچب قربانی

آلبوم شهید موسی شعبانی

33342632260556895734از راست به چپ: رجب قربانی، ؟، شهید موسی شعبانی، ؟

آلبوم مرتضی رضایی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: توکلی. رضایی .نوکاریزی.عباسی. احمدی.؟. ؟، شهید محمد رجب محمدی اوجان. شهید تاجیک. ؟. ؟. شهیدفرزانه. ؟، ؟. شهید شعبانی
ردیف نشسته: شهید مولایی. فتح الهی، ؟. ؟. کریمی. ؟. ؟. داداشی. ؟. ؟. ؟

زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مرتضی رضایی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید فرزانه. رضایی. شهید اوجان محمدی .؟ .محمد ملکی پور .احمدی. ؟. شهیدشعبانی.
ردیف نشسته: توکلی. عباسی. شهید فتح الهی. شهید تاجیک. شهید مولایی