نوشته‌ها

به یاد شهید عسگری

از راست به چپ:
شهید قاسم یاراحمد، اکبر طیبی، داوود معقول، شهید عسگری، شهید چراغعلی
مکان: بالاترین نقطه اردوگاه کوزران (چادر گروهان یک)