نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

3289

از راست به چپ: علیپور، نقی پور، شریف، حاج محمود امینی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، شهید رضا سرشکی