نوشته‌ها

آلبوم عباس مهرپور

123

بهمن ماه سال ۶۶ منطقه عمومی عملیات بیتالمقدس۲

از راست برادران اقبالی، خراسانی، شهید عظیمی ، مهرپور و برادر مهرعلی ،

عکاس برادر رجب ….

یاد باد آن روزگاران یاد باد

— عباس مهرانی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

1از راست به چپ: رجب قربانی، حسین پناهی، شهید نورالله پازوکی، ؟، شهید قاسم گودرزی، محمد لاروبی

آلبوم علی شهبازی

10

از راست به چپ: رجب قربانی، علی شهبازی

آلبوم شهید موسی شعبانی

32369392654582831770از راست به چپ: شهید موسی شعبانی، ؟، حسن نوروزی، رجب قربانی

آلبوم شهید موسی شعبانی

84492873366637431770

از راست به چپ: شهید شعبانی، رچب قربانی

آلبوم شهید موسی شعبانی

33342632260556895734از راست به چپ: رجب قربانی، ؟، شهید موسی شعبانی، ؟