نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2388

از راست به چپ: حاج آقا صدیقی، احمد بابالویی

آلبوم گردان حمزه

2347

از راست به چپ: ؟، حاج آقا صدیقی

آلبوم مهدی خراسانی

127

از راست به چپ: شهید خانی، مجتبی میرزایی، جواد نصیرزاده، محمود برنا، قاسم کارگر، مهدی خراسانی، حاج آقا صدیقی

آلبوم علی شهبازی

11

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حاج آقا صدیقی، علی شهبازی، بهار، جابریان، ؟، علی کازرونیان

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟

آلبوم گردان حمزه

2387

از راست به چپ: محسن شیرازی، عباس حاجی باقر، حاج آقا صدیقی، مرتضی مهرعلی