نوشته‌ها

آلبوم شهید سید اصغر توفیقی

image0000046A

از راست به چپ: علیپور، نقی پور، شهید امیر مسعود یزدان شریف، حاج محمود امینی، حسین زاده، مصطفی خرسندی، شهید خسرو سرشکی

آلبوم سید اصغر توفیقی

image0000041A

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حاج آقا کیانی، شهید فخرالدین مهدی برزی، حسین گلستانی، ؟، ؟، محمد مقدسی، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید کاکل قمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، شهید سید اصغر توفیقی، ، ؟، ،؟، علیپور