شهید سیروس مهدی پور

«بشو با آب توبه جان خود را     سپس جان را تو تسلیم خدا کن»

ادامه مطلب …

شهید سعید رحمانی

«برادران عزیز و سروران گرامی!

همواره به یکدیگر احترام بگذارید.»

ادامه مطلب …

شهید حسن رضی

«خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت توبه و انابه،

توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما.»

ادامه مطلب …

شهید سعید پورکریم

«خوشا آنکس که گل وجودش طنین کلمه لا اله الا الله را سر می‌دهد

و در همه حال، فکر و ذهنش خداست.»

ادامه مطلب …

شهید مهدی آقاجانی

«آری همان اشکی که در دل شب در نهان برای خدا می‌ریزی،

همان اشک قلبت را تمیز می‌کند تا نور حق و نور ایمان به حق بتواند در آن منعکس شود.»

ادامه مطلب …

شهید مجید دهقانی

«جانی که خود داد، منت گذاشته و خود گرفت

و باعث بسی سرافرازی و بهروزی من در قیامت در صحنه عرش الهی است

که بگویم جانم را فدایش کردم و اگر اجازه می‌داد هزار بار فدایش می‌کردم.»

ادامه مطلب …

شهید محمد طالبی پور

«سعی کنیم کارهایمان را برای رضای خدا انجام دهیم

و خداوند را همیشه ناظر بر اعمالمان قرار دهیم.»

ادامه مطلب …