نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-323

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید رمضان صاحبقرانی، جعفر منتظر، اکبر طیبی، حسن قابل اعلا، کاکایی