نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، ،حاجی باقر ،؟ ، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

آلبوم حسین گلستانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، شهید غلامعلی، ؟، بابالویی، میرزایی، دریایی، محسنی، اروج زاده، خراسانی، ؟، پیری، گلستانی، معقول

ردیف نشسته: زرینی، طحانی، ؟، جوهری، محمدی، حاجی حمزه، بهرامی، ؟

مکان: پادگان دوکوهه، پشت ساختمان گردان حمزه

زمان: قبل از عملیات کربلای ۵

آلبوم حسین گلستانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، مشهدی مهدی، ؟، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات کربلای ۵