نوشته‌ها

گروهان دو، دسته یک

05

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج کیانی، میرآخوری، باقری، شهید آخوندی، ؟، شهید گرجی، شهید حجت حسینی، شهید ؟، صلواتیان، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: اکبر طیبی، ذوالفقاری، عباس محسنی، بهمن نفیسی، شهید علی اکبری، شهید احراری