نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

راه ما راه سیدالشهداست … (ویدئو)

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم حسین پناهی

711272401894

از راست به چپ: داوود کاکاوند، مصطفی خرسندی، شهید احمد احمدیزاده

آلبوم حسین پناهی

711272401849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، ؟، ؟، ؟، شهید داوود توکلی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟؛ ؟، ؟، محسن شیرازی، ؟، ؟، ؟، محمد ظفرقندی