نوشته‌ها

آلبوم حسین گلستانی

Document 0254

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟

ردیف وسط: شهید موسوی، شهید کوهبر، مصطفی امانی، حسین گلستانی، سید علی میرسلیمی

ردیف نشسته: شهید اصانلو، شهید سید حسین دستواره، ؟

آلبوم منصور حسین زاده

scan0007 copy 2

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: جعفر منتظر، شهید احمد احمدیزاده

ردیف نشسته: ؟، مصطفی امانی، منصور حسین زاده، ؟، ؟

آلبوم عباس اسکندرلو

11-5

از راست به چپ:

ردیف ایستاده:
منصور حسین زاده، شهید علیرضا کوهبر، شهید محمد باغبانی(باغستانی)، برادر شاهمرادی، ؟، امیر علی امامقلی، شهید سید حسین دستواره، ابراهیمی، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید آرویی، اصغری، پورعباسی

ردیف نشسته:
؟، شهید آقامحمدی، شهید ابوالفضل موسوی (پسر)، سید علی میرسلیمی، شهید حسن چیذری
ردیف وسط:

مصطفی امانی، ؟، شهید موسوی(پدر)، شهید کلهر، رضا سلطانی، باقرزاده، ؟، شهید اصانلو، شهید ریکائی