نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

88303868678868413749

از راست به چپ: شهید بهروز آذری، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

91365151810439080741

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید نورالله پازوکی، خندان، شهید رمضان صاحبقرانی، ؟، شهید سعید رحیمی، ؟

ردیف نشسته: ؟، محمود برنا، مهدی صاحبقرانی، ؟، ؟، ؟

ارسال عکس: محمود پازوکی