نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

آلبوم گردان حمزه

3085

از راست به چپ:

ردیف بالا: شهید فخرالدین مهدی برزی، حسن قابل اعلا، محمود فائزی، حسین گلستانی، ؟

ردیف پایین: شهید مهدی قائمی، ؟، شهید مهدی قائمی، ؟

آلبوم مهدی صاحبقرانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، حسین گلستانی، ؟، ؟، محمود رضا امیربیک، مجتبی صبوری، شهید رجایی، حسین طوسی، شهید فخرالدین مهدی برزی، محمود فائزی، مهدی صاحبقرانی

ردیف وسط: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: شهید نعمتی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید سعید غلامی