نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

1766از راست به چپ: اصغر افشاری، ؟، محمود غلامی

محمود غلامی

1195

محمود غلامی

165

آلبوم گردان حمزه

024

از راست به چپ:

داوود معقول، شهید عباس اعتمادیان، محمود یزدانی، ظفرقندی، شهید آذری، مجتبی میرزایی، محمود غلامی، شهید محمد مجازی

مکان: پادگان ولیعصر، میدان سپاه