نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

image_239_resizeاز راست به چپ:

ردیف بالا: محمود برنا، محمود دریایی، مجتبی میرزایی، پروین، شهید سلطانی، علی اصغر نقی پور

ردیف اول: ؟،جنتی، محمود اروج زاده، احمد محمدی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

image_034

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، محمد جوهری، مهدی خراسانی، اکبر حسین زاده، ؟، محمود دریایی