نوشته‌ها

آلبوم محمد مهرابیانی

1 (8)از راست به چپ: بهمن نفیسی، داوود معقول، محمد مهرابیانی، شهید مجتبی کاشفی، باقری

آلبوم محمد مهرابیانی

25

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد مهرابیانی، شهید مجتبی کاشفی، شهید وحدت صباغی، باقری

ردیف نشسته: شهید عبداللهی، داوود معقول، مهدی خراسانی

مکان: اردوگاه کرخه

آلبوم محمد مهرابیانی

22از راست به چپ: میرابی، ؟، ؟، ؟، محمد مهرابیانی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، شهید مقدسی، ؟، ؟، ؟

زمان: فروردین ۶۲

مکان: پادگان امام حسین (دوره آموزشی ۳۲ بسیج)

آلبوم مهدی خراسانی

51از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، حاج محمود امینی، ؟

ردیف نشسته: محمد مهرابیانی، داوود معقول، مهدی خراسانی