نوشته‌ها

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

 

73ردیف ایستاده از راست : حمزه شاکری ، حاج قاسم مقیسه ، رضا اتشگاهی ، شهید سعید نظری ، محمد رضایی
ردیف نشسته از راست : برادر احمدی ، مرحوم حاج علی نصیری دهقان و مرتضی نصیری دهقان
پادگان دوکوهه
اسفند ۶۳

آلبوم طاهر مؤذن

(18531)

ردیف ایستاده از راست :
شهید همایون وفایی نیا . شهید سعید نظری . شهید مرتضی اقاجانی.؟
ردیف نشسته از راست :
مرتضی نصیری دهقان . شهید مرتضی پازوکی . محمد رضایی . محسن معینی . شهید محمود رضا احمدزاده و شهید دشتی زاده

آلبوم طاهر مؤذن

(18533)

نفر ایستاده : مرتضی نصیری دهقان
ردیف نشسته از راست :
شهید همایون وفایی نیا ، شهید مرتضی پازوکی ، ؟ رضا اتشگاهی ، محمد رضایی ، ؟
محسن معینی ، شهید دشتی زاده ، ؟ ، شهید مرتضی اقاجانی

اسامی شهدای دسته شهادت گردان حمزه در عملیات بدر

Picture 026

دستوشته شهید سعید نظری

ارسال: مجتبی نصیری دهقان

آلبوم مجتبی نصیری دهقان

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

 

55از راست : شهید ناصر کاوه ، مرتضی نصیری دهقان ، محمد رضایی
عملیات بدر