نوشته‌ها

آلبوم محمد آقاجانی

113

از راست به چپ: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، محمد بهادری، محمد آقاجانی

آلبوم محمد آقاجانی

118

از راست به چپ: محمد آقاجانی، محمد بهادری

مکان: پادگان دوکوهه

آلبوم محمد آقاجانی

116

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، ؟، ؟، علی فراتی، مصطفی قهاری، اکبر محمدی

ردیف نشسته: رضا سلطانی، جلال، شهید عباس صابری، محمد بهادری

آلبوم محمد آقاجانی

115از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، محمد بهادری، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، کاظم رضایی

آلبوم محمد آقاجانی

117از راست به چپ: شهید عباس صابری، محمد بهادری

آلبوم محمد آقاجانی

121

از راست به چپ: محمد بهادری، شهید حسن فراش

آلبوم رضا سلطانی

14از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، محسن بلخاری، ؟، رضا سلطانی، ؟، آل داوود، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: داوود واقفی، محمد بهادری، ؟، مسعود نعمتی، ؟، شهید حسن فراش، محمد بهمنی