نوشته‌ها

آلبوم رضا سلطانی

12 001

از راست به چپ: رضا سلطانی، ؟ ، محمد آقاجانی

آلبوم محمد آقاجانی

113

از راست به چپ: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، محمد بهادری، محمد آقاجانی

آلبوم محمد آقاجانی

118

از راست به چپ: محمد آقاجانی، محمد بهادری

مکان: پادگان دوکوهه

محمد آقاجانی

55

مکان: شهرک آناهیتا

زمان: زمستان ۱۳۶۶

آلبوم محمد آقاجانی

132

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمود لیایی، ؟، ؟، ؟، ملاحی، محمد آقاجانی، حسن فراهانی، سعید منتظر المهدی

ردیف نشسته: علی کارخانه، حسن کریمی، ؟، عباس احمیدی

نفر جلو: علی خردور

زمان: مهر ۱۳۶۹

محل: اردوگاه کرخه

آلبوم محمد آقاجانی

116

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، ؟، ؟، علی فراتی، مصطفی قهاری، اکبر محمدی

ردیف نشسته: رضا سلطانی، جلال، شهید عباس صابری، محمد بهادری

آلبوم محمد آقاجانی

115از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، محمد بهادری، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، کاظم رضایی