نوشته‌ها

آلبوم منصور حسین زاده

Image(73)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: جعفری، شهید احمد احمدیزاده، منصور حسین زاده، مهدی خراسانی، ؟

ردیف نشسته: محمدی، شهید عبداللهی

آلبوم گردان حمزه

آلبوم مرتضی رضایی

35از راست به چپ: شهید محمد رجب محمدی اوجان، محمدی، رضایی

عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مرتضی رضایی

19
حنابندان قبل از عملیات بیت المقدس ۷

آلبوم بهروز افضلی

(17330)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، بهروز افضلی، محمدی، اسداللهی، شهید سعید رحمانی، علی میرکیانی

ردیف نشسته: ؟، ؟، محسن روغنگرها، شهید پورتقی

آلبوم گردان حمزه

715

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، علی اقبالی، ؟، اسماعیل ترک، ؟، چارانی، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: سراج، ؟، علی هاشمی، محمدی

مکان: منطقه عملیاتی بیت المقدس ۲

چادرهای قرارگاه تاکتیکی گردان حمزه

آلبوم گردان حمزه

3174

از راست به چپ: ؟، محمدی