نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18641)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن کاظمینی، ، محمد ظفرقندی، شهید نورالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید محمد خانی، علی میرکیانی، شهید حسین خلیلی

ر دیف نشسته: طاهر موذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

unnamed3

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، محسن کاظمینی

آلبوم شهید محمد مجازی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، جلال ده بزرگی، حاج محمود امینی، شهید اسدالله پازوکی، علی میرکیانی، شهید بهروز پازوکی، شهید محمد خانی، قاسم کارگر، محسن کاظمینی

ردیف نشسته: ؟، فرهاد جاوید سپاه، ؟، جواد نوروزبیگی، ؟، شهید محمد مجازی، ؟، ؟

آلبوم محمود لیایی

شهید پازوکی

از راست به چپ: شهید اسدالله پازوکی، علی میرکیانی، محسن کاظمینی، ؟