نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم حسین پناهی

711272401849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، ؟، ؟، ؟، شهید داوود توکلی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟؛ ؟، ؟، محسن شیرازی، ؟، ؟، ؟، محمد ظفرقندی

آلبوم حسین پناهی

711272401662از راست به چپ: مصطفی خرسندی، محسن شیرازی، حسین پناهی

آلبوم گردان حمزه

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج ابوالحسن، جمال کیا، دارایی، ؟، محسن شیرازی، ؟، ضرغام، ؟، ؟، ؟، اصغر خندان، حسین طوسی طهرانی، جوکار

ردیف وسط: شهریاری، کاظم بیگی، سید میر محسن حسینی، عبدالله شیخیان، محسن فکور، خاتمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، نوبخت، شهید رسول مددی