نوشته‌ها

آلبوم شهید قاسم گودرزی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن صدری، محسن روغنگرها، شهید نظام آبادی، شهید دورانی، شهید حسین شمشادی فر

ردیف نشسته: مرتضی ایمان جانی، حاج علی لیایی، شهید ابوالقاسم گودرزی، ؟

آلبوم گردان حمزه

115

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، شهید احمد صابری، محسن روغنگرها، شهید حسن خانی

ردیف نشسته: قاسم کارگر، شهید حسن امیری فر، علی لیائی

آلبوم شهید حسن امیری فر

از راست به چپ: محسن روغنگرها، شهید حسن امیری فر، شهید احمد احمدیزاده، محسن خسروی، ؟، محمد حدیدی، ؟، ؟، حسن قاسمی

سفینه النجاه

از راست به چپ:

ردیف  اول از بالا: شهید حسن امیری فر، ؟، شهید حسن خانی، ؟، قاسم کارگر، شهید احمد صابری، جنتی

ردیف دوم: منصور حسین زاده، ؟، محسن روغنگرها، ؟

ردیف سوم: ؟، ؟، ؟، ؟

مکان: سد دز، منطقه سفینه النجاه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

آموزش آبی-خاکی جهت آماده سازی قبل از عملیات فاو

کادر گردان

از راست به چپ:

ردیف اول از بالا: ؟، محمد صیاد، ؟، منصور حسین زاده، شهید داوود توکلی، ؟، اکبر طیبی، ولی پور، شهید سیروس مهدی پور، محسن روغنگرها، خانی، سید مجید طحانی

ردیف دوم: شهید آرویی، شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید مجازی، جنیدی، مهدی خراسانی، علی اقبالی، جنتی

ردیف سوم: شهید آذری، قاسم کارگر،علی لیائی، حاج محمود امینی، بهزاد اصغری

مکان: کرخه

زمان :قبل از عملیات کربلای ۵

محسن روغنگرها

«در هیچ موقع و حالت از روحانیت اصیل خط امام جدا نشویم.»

ادامه مطلب