نوشته‌ها

آلبوم بهروز افضلی

(17330)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، بهروز افضلی، محمدی، اسداللهی، شهید سعید رحمانی، علی میرکیانی

ردیف نشسته: ؟، ؟، محسن روغنگرها، شهید پورتقی

آلبوم حسین بیات

(19824)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن روغنگرها، صادق شیدایی، حسن قاسمی، ؟، ؟، ؟، محسن خسروی، ؟، علی لیایی

ردیف نشسته: مهدی عباسی، ؟، ؟، شهید میناپرور، شهید احمد احمدیزاده

آلبوم طاهر مؤذن

(18628)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، سید علی موسوی
ردیف نشسته: شهید احمد صابری، شهید اسدالله پازوکی، شهید بهروز پازوکی، محسن روغنگرها، طاهر مؤذن

آلبوم محسن گودرزی

73

از راست به چپ: شهید مهدی شجاعیان، محسن روغنگرها، محسن گودرزی، قاسم کارگر، ؟

«شهید مهدی شجاعیان، بی سیم چی گروهان یک بود که تو عملیات والفجر هشت شهید شد.

هیچ موقع یادم نمیره اون شب وقتی توی ستون داشتیم میرفتیم سمت جاده فاو ام القصر و هر کدوم از بچه ها تو حال و هوای خودشون بودند و ذکر میگفتند، تو اون تاریکی شب یک دفعه یک نفر از پشت سر دست انداخت گردنم و شروع کرد به بوسیدن و حلالیت طلبیدن. برگشتم نگاهش کردم ………….چهره خندان و خوشرو مهدی رو هیچ وقت فراموش نمیکنم .

همونجا با خودم گفتم مهدی هم……. پر……….

شادی روح همه شهدا صلوات»

— حسین گلستانی