نوشته‌ها

آلبوم محسن روغنگرها

054

از راست به چپ: محسن روغنگرها، شهید ؟، شهید حمید سربی، سید محمد مجتهدی

آلبوم محسن روغنگرها

124

از راست به چپ:

ایستاده: شهید اسدالله پازوکی، طاهر مؤذن

ردیف نشسته: قاسم کارگر، محسن روغنگرها، شهید احمد صابری

ردیف نشسته جلو: شهید بهروز پازوکی، ؟

آلبوم طاهر مؤذن

(18534)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، شهید اسدالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید احمد صابری

ردیف نشسته: محسن روغنگرها، طاهر مؤذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم محسن روغنگرها

095از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مهدی شجاعیان، ؟، شهید حسن امیری فر، ؟، ؟، ؟، ؟ ،محسن روغنگرها

ردیف نشسته: ؟، قاسم کارگر، جواد نوروزبیگی، ؟