نوشته‌ها

آلبوم مرتضی رضایی

آلبوم گردان حمزه

134

از راست به چپ:

ردیف نشسته: محمود دریایی ، جواد طاهری ، شهید جواد سلطانی ،مجتبی میرزائی

ردیف ایستاده: مهدی قویدست ، احمد محمدی ،شهید سید اصغر توفیقی ، رضا فشکی، محمد مقدسی ، محبی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: بهار ۱۳۶۶