نوشته‌ها

آلبوم شهید پازوکی

img239

​ایستاده ازراست:شهید خلیل شیرازی -یداله پازوکی-؟ -شهید اسداله پازوکی-؟-
نشسته از راست:مجتبی پازوکی- شهید بهروز پازوکی-؟-موسوی، ؟

آلبوم موسوی

080

از راست به چپ: مجتبی پازوکی، شهید بهروز پازوکی

آلبوم گردان حمزه

3192

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، شهید احمد اختیاری، داوود کاکاوند، حمید بهرامی، شهید داوود توکلی، ؟، ؟
ردیف نشسته: ؟، مجتبی پازوکی، ؟، محسن شیرازی، ربیعی، ؟، محمد لاروبی، ظفرقندی

آلبوم گردان حمزه

718از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حاج آقا نصرالله زاده، شهید قاسم سلیمی، ؟، ؟

ردیف نشسته: موسوی، مجتبی پازوکی، ؟، ؟

مکان: ماووت

زمان: زمستان ۱۳۶۶

آلبوم منصور حسین زاده

از راست به چپ:

ردیف بالا: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، اختیاری، داوود کاکاوند، حمید بهرامی، شهید داود توکلی، ؟، ؟

ردیف پایین: ؟، مجتبی پازوکی، ؟، محسن شیرازی، ؟، ؟، محمد لاروبی، ظفرقندی