نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-220از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسمی، ؟، ؟، ؟، ؟، حسین گلستانی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، شهید فخرالدین مهدی برزی