نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18641)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن کاظمینی، ، محمد ظفرقندی، شهید نورالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید محمد خانی، علی میرکیانی، شهید حسین خلیلی

ر دیف نشسته: طاهر موذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم نصرت الله قریب

(109)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: سید محمد مجتهدی، ؟، نصرت الله قریب، ؟، علی میرکیانی، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟

آلبوم محمد پازوکی

2 

از راست به چپ: ؟، شهید نورالله پازوکی، علی میرکیانی

اسامی شهدای دسته شهادت گردان حمزه در عملیات بدر

Picture 026

دستوشته شهید سعید نظری

ارسال: مجتبی نصیری دهقان

آلبوم سید حسن حسینی