نوشته‌ها

آلبوم نصرت الله قریب

آلبوم عباس حاجی باقر

(18698)

از راست به چپ: شهید مهدی قائمی, علی لیایی, ؟، ؟