نوشته‌ها

آلبوم سید مجید طحانی

00000004A [1644842]از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، اکبر طیبی، سید مجید طحانی، ؟، عباس محسنی

ردیف نشسته: علی اقبالی، ظفرقندی، کاظم بیگی، سید مجتهدی، احمد صفری

گروهان دو دسته یک

2693

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر دودماندوست، عباس اسکندرلو، شهید شیخ عباسی، والی پور، شهید ابوالفضل مقدسی، شهید موسی شعبانی، اکبر طیبی، شهید شعبان میرآخوری، مهدی صاحبقرانی

ردیف نشسته: اکبر حسین زاده، داوود معقول، زارعی، شهید عابدینی، اصغری، شهید مسلمی، حسین اسداللهی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

آلبوم گردان حمزه

097

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر دودماندوست، عباس اسکندرلو، شهید شیخ عباسی، والی پور، شهید ابوالفضل مقدسی، شهید موسی شعبانی، اکبر طیبی، شهید شعبان میرآخوری، مهدی صاحبقرانی

ردیف نشسته: اکبر حسین زاده، داوود معقول، زارعی، شهید عابدینی، اصغری، شهید مسلمی، حسین اسداللهی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

گروهان دو، دسته یک

05

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج کیانی، میرآخوری، باقری، شهید آخوندی، ؟، شهید گرجی، شهید حجت حسینی، شهید ؟، صلواتیان، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: اکبر طیبی، ذوالفقاری، عباس محسنی، بهمن نفیسی، شهید علی اکبری، شهید احراری

جانباز سرافراز عباس محسنی


برادر عباس محسنی مدتهاست
که از عوارض شیمیایی و جراحتهای باقیمانده از زمان جنگ رنج می برند
براشون آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم