نوشته‌ها

(18641)

آلبوم طاهر موذن

(18641)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن کاظمینی، ، محمد ظفرقندی، شهید نورالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید محمد خانی، علی میرکیانی، شهید حسین خلیلی

ر دیف نشسته: طاهر موذن، شهید بهروز پازوکی

(18603)

طاهر موذن

(18560)

طاهر موذن

(18560)

(6002)

آلبوم حیدر قیاسی فر