نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج ابوالحسن، جمال کیا، دارایی، ؟، محسن شیرازی، ؟، ضرغام، ؟، ؟، ؟، اصغر خندان، حسین طوسی طهرانی، جوکار

ردیف وسط: شهریاری، کاظم بیگی، سید میر محسن حسینی، عبدالله شیخیان، محسن فکور، خاتمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، نوبخت، شهید رسول مددی

آلبوم گردان حمزه

1745

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن امیری، محمود برنا، علی خرمجو، حسین طوسی، ؟، عباس حاجی باقر، چارانی، علی شهبازی، ؟، سید مالک، سیانوری، ؟، اکبر طیبی، ضرغام، تاجیک، محمود فائزی، ؟

ردیف نشسته: امیر خرم، محمدی، مهرپور، اسماعیل ترک، رضا فشکی، ناصر رخ، مهدی خراسانی، ؟، شهید محمود تاج الدین، مهدی صاحبقرانی، عباس دارابی، صبوری

مکان: منزل شهید یاراحمد

زمان: پس از شهادت شهید قاسم یاراحمد