نوشته‌ها

آلبوم طاهر مؤذن

(18531)

ردیف ایستاده از راست :
شهید همایون وفایی نیا . شهید سعید نظری . شهید مرتضی اقاجانی.؟
ردیف نشسته از راست :
مرتضی نصیری دهقان . شهید مرتضی پازوکی . محمد رضایی . محسن معینی . شهید محمود رضا احمدزاده و شهید دشتی زاده

آلبوم طاهر مؤذن

(18533)

نفر ایستاده : مرتضی نصیری دهقان
ردیف نشسته از راست :
شهید همایون وفایی نیا ، شهید مرتضی پازوکی ، ؟ رضا اتشگاهی ، محمد رضایی ، ؟
محسن معینی ، شهید دشتی زاده ، ؟ ، شهید مرتضی اقاجانی