نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

6

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

آلبوم گردان حمزه

99

از راست به چپ : حسین مرادی نژاد – مهدی دبیری پور – رحیم پورعباسی – شهید موسی شعبانی

مکان: محورعملیاتی زید حسینیه

زمان: عملیات بیت المقدس ۷

آلبوم گردان حمزه

15

از راست به چپ: شهید موسی شعبانی، رحیم پورعباسی، شیخ عباسی (اخوی شهید شیخ عباسی)

آلبوم گردان حمزه

2

از راست به چپ :

شهید موسی شعبانی – رحیم پورعباسی – حسین همتی

آلبوم شهید موسی شعبانی

ooopاز راست به چپ: شهید حجت فرزانه، شهید موسی شعبانی، فلاح، ؟

چادر ارکان گروهان ۳