نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18641)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن کاظمینی، ، محمد ظفرقندی، شهید نورالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید محمد خانی، علی میرکیانی، شهید حسین خلیلی

ر دیف نشسته: طاهر موذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم شهید محمد مجازی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، جلال ده بزرگی، حاج محمود امینی، شهید اسدالله پازوکی، علی میرکیانی، شهید بهروز پازوکی، شهید محمد خانی، قاسم کارگر، محسن کاظمینی

ردیف نشسته: ؟، فرهاد جاوید سپاه، ؟، جواد نوروزبیگی، ؟، شهید محمد مجازی، ؟، ؟

آلبوم شهید اسدالله پازوکی

14از راست به چپ: مرتضی ایمان جانی، شهید اسدالله پازوکی، ؟، سید محمد مجتهدی، شهید محمد خانی

نفر جلو: علی میرکیانی

آلبوم گردان حمزه

1272

از راست به چپ: شهید حسین خلیلی، شهید محمد خانی، حاج محمود امینی، شهید بهروز آذری، بهزاد اصغری

آلبوم گردان حمزه

1090

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: کاظم بیگی، شهید محمد خانی، پازوکی، ؟، شهید غلامعلی، محسن شیرازی، ؟، مسعود ده نمکی، ؟

ردیف نشسته: ؟، عباس حاجی باقر، مصطفی خرسندی، شهید احمد احمدیزاده، مجتبی میرزایی

آلبوم گردان حمزه

036

از راست به چپ:

قاسم کارگر، هادی قیومی، شهید رحیمی، شهید محمد خانی، شهید حسین خلیلی، علی میرکیانی، شهید اسدالله پازوکی، شهید محمد صالحی

آلبوم گردان حمزه

027

از راست به چپ:

شهید حسین خلیلی، شهید محمد خانی، حاج محمود امینی، شهید بهروز آذری، کتیرایی