نوشته‌ها

آلبوم شاه محمدی

29

از راست به چپ: اکبر حسین زاده، شهید مهدی زندیه، شهید مجید رحیمی، محمد گونه فراهانی