نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، ،حاجی باقر ،؟ ، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

آلبوم گردان حمزه

2845

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مهدی قائمی، فراهانی، ؟، چارانی، شهید قهرمانی

ردیف نشسته: نیک آیین، شهید فخرالدین مهدی برزی، محمد گونه فراهانی

مکان: اردوگاه کرخه

آلبوم حسین گلستانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسین گلستانی، نیک آیین، ؟، مشهدی مهدی، ؟، شهید افشین نوروزی

ردیف نشسته: شهید فخرالدین مهدی برزی، فراهانی، پیری، چارانی، شهید قهرمانی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات کربلای ۵