نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

1256

از راست به چپ:

؟، شهید عبداللهی، شهید مجازی، شهید مقداد، حسین پناهی، کتیرایی، جنیدی، شهید داود توکلی

شربت آبلیمو در شیشه مربا

از راست به چپ:

پازوکی، عباس وطنخواه، رجب قربانی، شهید مجتبی کاکل قمی، شهید عبداللهی، سیانوری، ؟

مکان: حسینیه گردان حمزه – کرخه