نوشته‌ها

شهید عباس نفریه

«برای این که این ملت شایسته رسالت گردد، او را در بوته غم و درد گداختی تا ناخالصی‌هایش بسوزد.

آنگاه آتش عشق بر دلش نهادی و نور ایمان بر وجودش تافتی و باب شهادت را بر روی آنان گشودی.»

ادامه مطلب