نوشته‌ها

آلبوم محمد آقاجانی

113

از راست به چپ: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، محمد بهادری، محمد آقاجانی

آلبوم محمد آقاجانی

116

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، ؟، ؟، علی فراتی، مصطفی قهاری، اکبر محمدی

ردیف نشسته: رضا سلطانی، جلال، شهید عباس صابری، محمد بهادری

آلبوم محمد آقاجانی

117از راست به چپ: شهید عباس صابری، محمد بهادری