نوشته‌ها

آلبوم عباس حاجی باقر

(18805)

از راست به چپ: شهید احمد احمدیزاده، شهید عباس اعتمادیان

آلبوم حسن معروفی

12

از راست به چپ: حسن معروفی، شهید عباس اعتمادیان، ؟

آلبوم حسن معروفی

11

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، کثیری نژاد، ؟، شهید عباس اعتمادیان، قاسم کارگر، محمود اروج زاده، حسن معروفی

ردیف نشسته: ؟، شهید سید رضا حسینی، بهروز اصغری

آلبوم منصور حسین زاده

scan0008 copy 2

از راست به چپ: ؟، شهید عباس اعتمادیان، پازوکی، شهید آرویی، پازوکی، حاج محمود امینی، باقری، ؟، عباس حاجی باقر

آلبوم گردان حمزه

2427

از راست به چپ: داوود معقول، شهید عباس اعتمادیان، محمود یزدانی، ظفرقندی، شهید بهروز آذری، مجتبی میرزایی، ؟، شهید محمد مجازی