نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

63

از راست به چپ: مهدی خراسانی، ؟، شهید سید حسین دستواره، شهید طاهری، رضا فشکی، شهید سعید طالبی

مکان: اردوگاه تاکتیکی عملیات والفجر ۸، دو کیلومتر قبل از لب اروند

زمان: قبل از پاتک ۳۱ فروردین